เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยผู้ที่มองเห็นปัญหาของลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทยได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรวมตัวกันเป็น “คณะทำงานเพื่องานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน” โดยมีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ ทำหน้าที่ประสานงาน ต่อมาในปี 2553 คณะทำงานโดยการสนับสนุนขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ผลักดันให้เกิด “เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย” ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านคนไทย (Network of Thai Domestic Workers in Thailand –NMDW) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 350 คน และ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านข้ามชาติ (Network of Migrant Domestic Workers in Thailand –NMDW) มีสมาชิกก่อตั้งประมาณ 30 คน ปัจจุบันสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 140 คน

 

วัตถุประสงค์

  1. รณรงค์ให้มีการบัญญัติและบังคับใช้กฏหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานของลูกจ้างทำงานบ้าน
  2. ส่งเสริมการจัดตั้งและการสร้างเครือข่ายฯ
  3. ส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะและการพัฒนาศักยภาพของลูกจ้างทำงานบ้าน
  4. รณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ทั้งกับนายจ้าง สาธารณชนและผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของแรงงานและคุณค่าของลูกจ้างทำงานบ้าน