Focal City

ชื่อโครงการ

สร้างความเข้มแข็งให้แรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของแรงงานนอกระบบสี่อาชีพในกรุงเทพฯ

เพื่อให้สามารถพัฒนาการประกอบอาชีพ โดยประสานความร่วมมือกับข้าราชการในระดับท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐในระดับชาติ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ ในการ

กลุ่มเป้าหมาย

แรงงานนอกระบบ 4 กลุ่มในกรุงเทพฯ

ระยะเวลา

18 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2561)

งบประมาณ

75,850 USD= 2,654,750 บาท

กิจกรรมหลัก

A1. พัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบด้านการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง –สร้างความเข็มแข็งให้สมาพันธ์แรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯ

A2. รวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบ 4 อาชีพในกรุงเทพฯโดยการจัดประชุมกลุ่มย่อย

A3. เวที นโยบาย 3 ครั้ง

A4. เวทีเชื่อการตลาดกับภาคธุรกิจ

A5. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่าง เมือง: Accra, Lima and Delhi

A6. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี

ผลลัพธ์

  1. รายงานสถานการณ์แรงงานนอกระบบในกรุงเทพฯจากการทำการสนทนากลุ่มและการศึกษาข้อมูลเชิงนโยบาย
  2. ผู้นำแรงงานนอกระบบได้รับการอบรมเรื่องการเจรจาต่อรองและการสื่อสารสังคม
  3. จัดทำเอกสารประสบการณ์ที่ดีจากโครงการ
  4. เกิดการประชุมร่วมกับข้าราชการในกรุงเทพฯ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และสื่อสารมวลชน
  5. ผู้นำได้ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ SEWA.
  6. เกิดเวทีเชิงนโยบายร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
  1. เกิดเวทีเชื่อมประสานกับภาคธุรกิจ
  2. เกิดเวทีปรึกษาหารือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติในการพัฒนาข้อมูลสถิติของผู้ทำการผลิตที่บ้าน และแรงงานนอกระบบ
  3. เอกสารสรุปบทเรียนการทำงานของโครงการ (สมาพันธ์-หาบเร่ และสถิติ)